top of page
Wettelijke vermeldingen van de website www.agriflight.be

De website "www.agriflight.be" (hierna "de Website") wordt uitgebaat door de heer Arnaud Laurencin, ingeschreven als natuurlijk persoon bij de Carrefour des Entreprises onder het nummer BE 0775.591.709 en wiens vestigingsplaats zich bevindt op het nummer 3090. Overijse, Vlierbeekberg 108. Zij opereert onder de handelsnaam “Agriflight”.

Telefoon: +32 456 38 23 36
E-mail: arnaud@agriflight.be

Raadpleging van de Website impliceert aanvaarding van de volgende bepalingen door de bezoeker (hierna “de Gebruiker”).

  1. Toegang tot de Website
Door toegang te krijgen tot de Website, de informatie die deze bevat en de aangeboden diensten, verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van deze bepalingen en verbindt hij zich ertoe deze na te leven.

2. Intellectueel eigendom van de Website en de inhoud ervan
De Website in zijn geheel, inclusief de architectuur, het ontwerp, de presentatie van de uitgevoerde projecten, de interface, de databases, de naam, de domeinnaam en in het algemeen alle elementen die toegankelijk zijn op de Website (inclusief teksten, afbeeldingen, video's, afbeeldingen, logo, iconen, geluiden en software) is en blijft het exclusieve eigendom van Agriflight.
Geen enkele reproductie of mededeling aan het publiek, geheel of gedeeltelijk, van de Website of een van de elementen ervan mag plaatsvinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Agriflight.
De onderscheidende tekens van Agriflight en haar partners of klanten, zoals domeinnamen, merken, benamingen en de logo’s die op de Website verschijnen, worden beschermd door de bepalingen inzake intellectuele eigendom. De reproductie of het gebruik ervan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar is daarom verboden.

3. Verantwoordelijkheid
Agriflight doet er alles aan om Gebruikers een kwalitatieve Website te bieden. Agriflight is met betrekking tot de werking en continuïteit van de Website slechts gehouden aan een middelenverbintenis. Agriflight behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Website tijdelijk te onderbreken, op te schorten of te wijzigen om technische of onderhoudsredenen.
De Gebruiker is zich er tevens van bewust dat een technisch probleem, zoals een virus, een computerbug, een kwaadwillige inbraak of een storing van de Website en/of de software of databases die deze bevat, niet volledig kan worden uitgesloten.
Binnen de door de wet toegestane grenzen wijst Agriflight alle verantwoordelijkheid af in geval van gevolgschade, en in het bijzonder maar niet uitsluitend, voor enig financieel of commercieel nadeel, welke commerciële verstoring dan ook, die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot alle of gedeeltelijke van de Website.
Agriflight is in geen geval aansprakelijk voor schade die geheel of gedeeltelijk voortvloeit uit een schending door een Gebruiker van zijn eigen verplichtingen en/of schade die voortvloeit uit een gebruik van de Website dat niet in overeenstemming is met deze bepalingen.

4. Gegevensbeschermingsbeleid en gebruik van cookies
Het gegevensbeschermingsbeleid van Agriflight is hier beschikbaar.
De Website maakt gebruik van cookies. De Gebruiker kan het cookiebeleid van Agriflight hier lezen.

5. Voorwaarden van toepassing op de dienstverlening
De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de dienstverlening van Agriflight vindt u hier.

6. Diverse bepalingen en toepasselijk recht
Elk geschil dat zou kunnen ontstaan ​​in verband met de interpretatie of uitvoering van dit document zal onderworpen zijn aan het Belgische recht en geïnterpreteerd worden in overeenstemming met dit recht. Bij ontstentenis van een minnelijke schikking zal elk geschil dat zou kunnen ontstaan ​​in verband met de interpretatie of uitvoering van deze voorwaarden worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Namen, die als enige bevoegd zullen zijn.

bottom of page