top of page
Algemene voorwaarden voor het verlenen van diensten en verhuur van apparatuur

I. Identificatie van de partijen en doel van deze Algemene Voorwaarden

AGRIFLIGHT is de handelsnaam waaronder de heer LAURENCIN Arnaud, gevestigd in België te 3090 Overijse, Vlierbeekberg 108 en ingeschreven bij de BCE (Banque Carrefour des Entreprises) onder het nummer 0775.591.709, zijn activiteiten uitoefent.

Telefoon: +32 456382336
E-mail: arnaud@agriflight.be
IBAN: BE7320 6151 1791
BIC: CREGBEBB

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die AGRIFLIGHT aan de klant levert, met uitsluiting van alle andere bepalingen (in het bijzonder de algemene aankoopvoorwaarden van de klant). Partijen kunnen echter overeenkomen om van deze algemene voorwaarden af ​​te wijken, behoudens specifieke bepalingen in de offerte of orderbevestiging uitgegeven door AGRIFLIGHT en aanvaard door de klant.

De offerte zoals aanvaard door de klant of de bestelling zoals bevestigd en deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst die de partijen bindt. Door de offerte te aanvaarden en/of een bestelling te plaatsen, erkent de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en de toepassing ervan te hebben aanvaard in het kader van de dienstverlening van AGRIFLIGHT.
 
De algemene voorwaarden van AGRIFLIGHT kunnen op elk moment in PDF-formaat gedownload worden van de website: www.agriflight.be.

Binnen de door de wet gestelde grenzen behoudt AGRIFLIGHT zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen, afhankelijk van de evolutie van de toepasselijke regels en haar eigen behoeften. Bij een ingrijpende wijziging deelt AGRIFLIGHT de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden mee aan haar klanten. Indien er binnen 15 Werkdagen geen reactie is, worden de wijzigingen geacht aanvaard te zijn.

II. Definities

De hieronder opgesomde termen hebben een bijzondere betekenis binnen de betekenis die hierin wordt gegeven:

“Aanvaarding”: erkenning door de Klant dat de door AGRIFLIGHT geleverde Diensten voldoen aan de specificaties gedefinieerd in de Bestelling;

“Klant”: elke entiteit (publiek of privaat, natuurlijke of rechtspersoon) die het Contract onderschrijft met het oog op het verkrijgen van de Diensten gespecificeerd in de Bestelling;

“Bestelling”: de offerte of bestelling zoals aanvaard door de Klant en AGRIFLIGHT, waarin de door AGRIFLIGHT te leveren Diensten worden geïdentificeerd en, indien van toepassing, bepaalde technische en functionele specificaties (specificaties indien van toepassing) evenals eventuele bijzondere voorwaarden voor de uitvoering uit de Diensten;

“Algemene Voorwaarden”: de laatste versie van de algemene voorwaarden van AGRIFLIGHT zoals overgedragen aan de Klant tijdens de Bestelling of later meegedeeld bij de Bestelling en goedgekeurd door de Klant;

“Contract”: de combinatie van de Bestelling en de Algemene Voorwaarden, die de volledige overeenkomst tussen Partijen vormt die de levering van de Diensten regelt;

“Documentatie”: elk door AGRIFLIGHT verstrekt document of instructie waarin de materiële en technische vereisten met betrekking tot het gebruik van het Materieel zijn opgenomen, de beschrijving van de belangrijkste kenmerken van het Materieel en de technische vereisten voor het correct onderhouden en opslaan van het Materieel.
 
“Intellectuele Eigendomsrechten”: alle octrooien, auteursrechten, rechten op ontwerpen of modellen, merkrechten, handelsnamen, bedrijfsgeheimen, knowhow, sui generis rechten op databanken en alle andere rechten van immateriële aard (al dan niet geregistreerd) en alle toepassingen daarvan, over de hele wereld;

“Overmacht”: elke onvoorzienbare gebeurtenis die de uitvoering van de Diensten belemmert, zoals slecht weer, brand, aardbeving, stroomstoringen of telecommunicatienetwerken, explosies, burgerlijke onrust, overheidsmaatregelen of regelgevende maatregelen, gebrek aan apparatuur of materialen, onbeschikbaarheid van middelen van transport, handelen of nalaten van derden, of enige andere gebeurtenis die buiten de redelijke controle van AGRIFLIGHT ligt en die niet kan worden ondervangen door het nemen van redelijke maatregelen;

“Vertrouwelijke Informatie”: alle informatie met betrekking tot bedrijfsgeheimen, Intellectuele Eigendomsrechten en knowhow, marktkansen en klanten van AGRIFLIGHT;

“Werkdag”: elke dag tussen maandag en vrijdag, tussen 9.00 en 17.00 uur (CET), met uitzondering van wettelijke feestdagen in België;

“Deliverable”: elk document, materiaal of creatie van welke aard dan ook dat uitdrukkelijk in de Order wordt vermeld als te worden geleverd door AGRIFLIGHT bij de uitvoering van de Diensten;

“Materiaal”: alle Apparatuur (inclusief de accessoires) die door AGRIFLIGHT aan de Klant ter beschikking wordt gesteld, uitsluitend voor de door AGRIFLIGHT toegestane doeleinden en tegen betaling van de prijs, in overeenstemming met de voorwaarden overeengekomen in de Bestelling en de verstrekte Documentatie;

“Klantcomponent”: elk onderdeel, inhoud, informatie, gegevens of software die door de Klant aan AGRIFLIGHT wordt verstrekt voor opname of gebruik in de Diensten, in overeenstemming met de specificaties voorzien in de Bestelling;

“Diensten”: alle diensten die door AGRIFLIGHT worden geleverd bij de uitvoering van het Contract, zoals gedefinieerd in de Order, met inbegrip van eventuele Prestaties die door AGRIFLIGHT aan de Klant moeten worden geleverd;

 

III. Algemene bepalingen

Artikel 1. Aard van de verplichtingen en wijze van uitvoering

AGRIFLIGHT verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen bij de uitvoering van de door de Klant toevertrouwde Diensten. De door AGRIFLIGHT aangegane verbintenissen zijn uitsluitend middelenverbintenissen.

Na ontvangst van een aanvraag voor Diensten door een Klant, analyseert AGRIFLIGHT de omvang van de aanvraag en stelt een offerte op waarin de omvang en de technische en functionele specificaties van de Diensten worden beschreven (met specificaties indien van toepassing) en legt deze ter goedkeuring voor aan de Klant.

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, heeft de offerte een geldigheidsduur die beperkt is tot tien (10) Werkdagen vanaf de datum van uitgifte.

Zodra de offerte is aanvaard, wordt de Bestelling bevestigd en wordt het Contract tussen de Partijen gesloten.

De Order beschrijft de Diensten en specifieke behoeften die deel uitmaken van het contractuele raamwerk dat de Partijen bindt. Er kan door de Klant geen enkele dienst worden verlangd als deze niet uitdrukkelijk in de Bestelling is opgenomen.

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst de behoefte aan aanvullende diensten blijkt, zal het doel hiervan worden bepaald door een nieuwe offerte die door de Klant moet worden aanvaard, of door een ondubbelzinnige schriftelijke uitwisseling tussen Partijen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op de aanvullende diensten die AGRIFLIGHT levert.

Artikel 2. Deadlines

Tenzij anders overeengekomen in de Bestelling, verplichten alle data en deadlines vermeld in het Contract AGRIFLIGHT ertoe alles in het werk te stellen om deze na te leven. De Klant is zich er echter van bewust dat de uitvoering van de Diensten onderhevig kan zijn aan de grillen van de weersomstandigheden en ontslaat AGRIFLIGHT in dit opzicht van elke aansprakelijkheid in geval van vertraging die te wijten is aan weersomstandigheden waardoor het onmogelijk wordt om de Diensten op een goede manier uit te voeren. voorwaarden.

In geval van een verzoek om een ​​door de Klant in de Bestelling overeengekomen deadline of datum uit te stellen, zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om nieuwe deadlines vast te stellen die voor beide Partijen aanvaardbaar zijn. Indien dit verzoek tot uitstel echter 2 dagen vóór de startdatum van de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen Diensten plaatsvindt, heeft AGRIFLIGHT het recht om een ​​compenserende schadevergoeding te vorderen ten belope van 30% van het totale bedrag van de Bestelling.

Artikel 3. Uitvoering en aanvaarding van Diensten en levering van Prestaties

AGRIFLIGHT voert de Diensten uit in overeenstemming met hetgeen is overeengekomen in de Order.

Indien de uitvoering van de Diensten de levering door AGRIFLIGHT van Prestaties aan de Klant met zich meebrengt, worden deze geleverd in overeenstemming met de voorwaarden die in de Order zijn gedefinieerd.

Zodra de Prestaties zijn geleverd en de Diensten zijn uitgevoerd, heeft de Klant een periode van 10 Werkdagen om AGRIFLIGHT op de hoogte te stellen van eventuele opmerkingen over de conformiteit van de Prestaties en Diensten met de Bestelling. Bij gebreke van opmerkingen binnen de bovengenoemde termijn wordt de Klant geacht de Prestaties en Diensten te hebben goedgekeurd.

Indien nodig zal AGRIFLIGHT de Prestaties en Diensten aanpassen om te reageren op de gemaakte opmerkingen. Deze levering van de aangepaste Deliverables en Diensten brengt automatisch de goedkeuring van de Klant met zich mee, tenzij deze laatste binnen de 3 Werkdagen aantoont dat de aangepaste Deliverables en Diensten nog steeds niet beantwoorden aan de gemaakte opmerkingen.

Artikel 4. Verplichtingen van de Klant

De Klant erkent dat de uitvoering van bepaalde aspecten van de Overeenkomst afhankelijk kan zijn van zijn medewerking. De Klant verbindt zich ertoe, met het oog op de goede uitvoering door AGRIFLIGHT van zijn verplichtingen, om:

a) AGRIFLIGHT gemakkelijke, veilige en voldoende toegang garanderen tot de locaties die nodig zijn voor het uitvoeren van de Diensten op de tussen Partijen overeengekomen data en tijden;
b) ervoor zorgen dat de betrokken personen op de tussen Partijen overeengekomen data en tijdstippen op de hoogte worden gesteld van de uitvoering van de Diensten, zodat zij de uitvoering van de Diensten niet hinderen;
c) AGRIFLIGHT binnen een redelijke termijn voorzien van alle door AGRIFLIGHT gevraagde informatie, hulp of ondersteuning;
d) te goeder trouw samenwerken gedurende de gehele duur van de uitvoering van de Diensten;
e) ervoor te zorgen dat u over alle benodigde machtigingen beschikt, van welke aard dan ook, zodat de plaatsen, gebouwen, voorwerpen, informatie of mensen die voorkomen in de gevraagde Prestaties of Diensten daar wettig kunnen verschijnen en zonder inbreuk te maken op de rechten van derden;

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen voor het overige aanvaardt de Klant dat zijn naam en/of het project door AGRIFLIGHT wordt vermeld in elke communicatie, in welke vorm dan ook en op welk medium dan ook, in overeenstemming met de geldende commerciële praktijken.

Artikel 5. Intellectuele Eigendomsrechten

AGRIFLIGHT blijft de houder van de Intellectuele Eigendomsrechten (op de Diensten, inclusief de Prestaties en de processen die worden gebruikt vanwege het gebruik van de Componenten). Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Order, is het AGRIFLIGHT daarom vrij om elk element van de Diensten en Te Leveren resultaten te hergebruiken als onderdeel van soortgelijke diensten die aan derden worden geleverd, of om deze Diensten of Te Leveren producten geheel of gedeeltelijk op te nemen als onderdeel van een ontwikkeld product. /op de markt gebracht door AGRIFLIGHT.

Na volledige betaling van de prijs overeengekomen in de Bestelling en op voorwaarde dat de Diensten en Te Leveren resultaten door de Klant zijn aanvaard, verleent AGRIFLIGHT aan de Klant een persoonlijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare exploitatielicentie op alle Intellectuele Eigendomsrechten die AGRIFLIGHT bezit met betrekking tot de in de Bestelling genoemde Prestaties. De territoriale reikwijdte en duur van deze licentie worden gedefinieerd in het besluit of, bij ontstentenis daarvan, wordt de licentie geacht te zijn verleend voor het grondgebied van België en voor een duur die de duur van de intellectuele eigendomsrechten op de gedekte diensten/prestaties dekt.

Tenzij anders bepaald in de Bestelling, wordt deze licentie verleend binnen de grenzen van wat nodig is voor de interne behoeften van de Klant, met uitsluiting van elk gebruik ten behoeve van derden.

In het geval dat een derde een recht (in het bijzonder intellectueel eigendom) claimt op het geheel of een deel van een Prestatie, verbindt AGRIFLIGHT zich ertoe de Prestatie te wijzigen om elk betwist element te vervangen door een royalty-vrij element of om met de derde te onderhandelen het recht voor de Klant om de genoemde Prestatie te blijven exploiteren. AGRIFLIGHT is geen enkele andere vorm van schadevergoeding aan de Klant verschuldigd.


Artikel 6. Klantcomponent te integreren in de Diensten/Deliverables

Indien het onderwerp van het Contract impliceert dat er elementen ter beschikking worden gesteld van AGRIFLIGHT voor de uitvoering van de Diensten, blijven de ter beschikking gestelde elementen eigendom van de Klant, die als enige de risico’s van bederf, verlies of diefstal draagt.

De Klant verleent AGRIFLIGHT een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, royaltyvrije licentie om de Klantcomponent te gebruiken met als enig doel de Diensten uit te voeren in overeenstemming met de Overeenkomst, met uitsluiting van elk ander gebruik voor welk doel dan ook, tenzij de klant hiertoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. .

Wanneer de Klant de Klantcomponent levert voor integratie of gebruik in de Diensten of Deliverables, neemt de Klant de exclusieve verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik van de genoemde Klantcomponent in de Diensten/Deliverables.

De Klant zorgt er tevens voor dat hij AGRIFLIGHT Componenten ter beschikking stelt die voldoen aan de technische beperkingen en/of minimale kwaliteitseisen die vereist zijn op basis van de keuzes die zijn gemaakt bij de configuratie van de Diensten en Deliverables, in overeenstemming met de specificaties in de Bestelling. Juist in dit opzicht vormt de medewerking van Klant een essentieel onderdeel voor het succesvol voltooien van de Diensten.

De Intellectuele Eigendomsrechten die AGRIFLIGHT houdt op de Diensten en Resultaten in overeenstemming met artikel 5 omvatten niet de rechten op het Component van de Klant, die in ieder geval het exclusieve eigendom van de Klant blijven.

Artikel 7. Garantie voor uitzetting

De Klant vrijwaart AGRIFLIGHT tegen elk verhaal van derden die menen dat haar rechten (waaronder haar Intellectuele Eigendomsrechten) worden geschonden vanwege het onderwerp van de door de Klant bij AGRIFLIGHT gevraagde Diensten en/of Deliverables of vanwege het gebruik door AGRIFLIGHT van Componenten die door de Klant worden verstrekt bij de uitvoering van de Diensten. In het bijzonder is de Klant verantwoordelijk voor:

- alle aan de eisende derde verschuldigde schade, met inbegrip van advieskosten en alle kosten verbonden aan enige procedure, zoals in het bijzonder gerechtsdeurwaarders- of gerechtsdeurwaardersvergoedingen, procedurevergoedingen;
- alle kosten die AGRIFLIGHT maakt ter bescherming van haar belangen (in het bijzonder de kosten van technisch advies, advocatenhonoraria, ook tijdens de onderhandelingen over een minnelijke schikking – AGRIFLIGHT met behoud van haar vrije advieskeuze, bemiddelingskosten en arbitrage);
- alle kosten verbonden aan de onmiddellijke vervanging van AGRIFLIGHT-apparatuur die het voorwerp uitmaakte van een beslagleggingsmaatregel of enige andere maatregel die deze apparatuur permanent of tijdelijk onbruikbaar maakt voor AGRIFLIGHT.

Artikel 8. Prijs en betaling

8.1. Prijzen van diensten

In ruil voor de Diensten betaalt de Klant AGRIFLIGHT de prijs die is vastgelegd in de Bestelling en, indien van toepassing, in elke aanvullende Bestelling.

Alle door AGRIFLIGHT genoemde prijzen en kosten zijn exclusief BTW. Tenzij anders bepaald in de Bestelling, zijn eventuele leveringskosten de verantwoordelijkheid van de Klant. De Klant is verantwoordelijk voor en betaalt alle andere belastingen, heffingen of soortgelijke kosten van welke aard dan ook die worden geheven, vastgesteld, in rekening gebracht of geïnd voor of in verband met de geleverde Diensten.

Het terugkerende karakter van bepaalde prijzen (bijvoorbeeld huurdiensten) zal, indien van toepassing, in de Bestelling worden vermeld. In dit geval is AGRIFLIGHT vrij om zijn prijzen te wijzigen door de Klant hiervan minstens drie maanden vóór het einde van de lopende contractperiode per e-mail op de hoogte te stellen.

Op dezelfde manier zal AGRIFLIGHT vrij zijn om elke prijsverhoging van zijn onderaannemer(s) door te berekenen, zelfs tijdens de contractuele periode. In dit geval geniet de Klant echter het recht om de betrokken Diensten, zonder schadevergoeding, te beëindigen binnen de maand na de kennisgeving van de prijsverhoging gerechtvaardigd door een wijziging van de prijzen van de onderaannemer(s).

8.2. Betaalvoorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Bestelling, is de in de Bestelling vastgelegde vaste prijs contant betaalbaar in termijnen:

- 30% van de prijs bij ondertekening van de Order, als aanbetaling;
- 70% na aanvaarding van de Diensten of de laatste Deliverable door de Klant.

De uitvoering van de Diensten begint pas na ontvangst van de door de Klant gedane aanbetaling (35%). Het saldo van de prijs wordt gefactureerd bij aanvaarding van de prestaties in overeenstemming met artikel 4. Niettegenstaande de bepalingen van artikel 3 wordt betaling geacht aanvaarding van de diensten te vormen, tenzij de klant uitdrukkelijk een voorbehoud maakt alvorens te betalen.

Wanneer Diensten echter op doorlopende basis worden geleverd (bijvoorbeeld verhuur), wordt maandelijks vooraf een factuur naar de Klant gestuurd.

Alle facturen zijn betaalbaar uiterlijk 30 dagen vanaf de datum van uitgifte van de factuur.

In geval van laattijdige betaling wordt op elk verschuldigd en niet tijdig betaald bedrag automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling of aanmaning een rente berekend tegen de wettelijke rente. Het verschuldigde bedrag wordt bovendien van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met tien procent (10%), als een conventionele vaste en niet-verlaagbare schadevergoeding en een forfaitaire schadevergoeding van € 40,- voor invorderingskosten.

Wanneer de Klant echter een consument is in de zin van het Wetboek van Economisch Recht, zal elk verschuldigd en niet betaald bedrag na het verstrijken van een periode van 14 dagen volgend op de herinnering verzonden door AGRIFLIGHT aanleiding geven tot vertragingsrente berekend op de sleutel verhoogd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Er zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, die als volgt wordt berekend:
- 20 euro als het resterende verschuldigde bedrag kleiner of gelijk is aan 150 euro;
- 30 euro verhoogd met 10% van het verschuldigde bedrag op de tranche tussen 150,01 en 500 euro indien het nog verschuldigde bedrag tussen 150,01 en 500 euro ligt;
- 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de tranche boven de 500 euro met een maximum van 2000 euro als het nog verschuldigde bedrag groter is dan 500 euro.

In geval van betwisting van een factuur door de Klant, moet deze binnen een redelijke termijn, die in geen geval langer mag zijn dan tien (10) Werkdagen, schriftelijk de redenen aangeven waarom hij de bedragen gedekt door deze factuur geheel of gedeeltelijk betwist.

Artikel 9. Verantwoordelijkheden

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald, vormen de verplichtingen van AGRIFLIGHT krachtens dit Contract middelenverbintenissen.

Elke Partij zal de andere Partij vergoeden voor alle directe schade die haar wordt toegebracht door het niet naleven van de verplichtingen van dit Contract.

Partijen zijn derhalve niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals winstderving, verlies van productie, omzet, klanten, contracten, winstderving, eventuele reputatieschade of enige verstoring van de planning.

In ieder geval is de totale aansprakelijkheid van AGRIFLIGHT voor directe schade als gevolg van een overtreding van deze Overeenkomst beperkt tot een maximaal schadevergoedingsbedrag (in hoofdsom, rente, gerechtskosten, advocatenhonoraria) gelijk aan 40% van het inbegrepen bedrag (exclusief BTW). in de beschikking die betrekking heeft op de betwiste diensten.

AGRIFLIGHT is niet verantwoordelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de Diensten wanneer deze te wijten is aan een tekortkoming van de Klant in de nakoming van zijn eigen verplichtingen.

Artikel 10. Overmacht

Geen enkele Partij kan geacht worden in gebreke te zijn bij de uitvoering van dit Contract indien de uitvoering ervan wordt verhinderd of vertraagd door een geval van Overmacht.

De Partij die zich op Overmacht beroept, zal de andere Partij hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen. Elke Partij neemt alle redelijke maatregelen om de schade te beperken voortvloeiende uit een dergelijk geval van overmacht en om de daardoor veroorzaakte vertraging te beperken.
 
Vanaf deze kennisgeving is de Partij die zich op de Overmachtssituatie beroept, vrijgesteld van de nakoming van haar verplichtingen die absoluut verhinderd, beperkt of gecompromitteerd zijn als gevolg van deze Overmachtssituatie. Deze Partij zal niet geacht worden in gebreke te zijn in haar prestaties, noch zal zij er kan enige aansprakelijkheid op rusten.

Als de Overmacht langer duurt dan twintig (20) Werkdagen of als de Partij die zich beroept op de Overmachtsgebeurtenis de andere Partij op de hoogte stelt van het feit dat het redelijk zeker wordt dat zij niet langer in staat zal zijn haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen, zullen de Partijen zich ertoe verbinden in goed vertrouwen te onderhandelen om een ​​redelijke oplossing te vinden.

Artikel 11. Onderaanneming

Het staat AGRIFLIGHT vrij om de verplichtingen met betrekking tot de Diensten geleverd onder het Contract geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden naar keuze, zonder toestemming of voorafgaande informatie van de Klant.

Artikel 12. Sancties

Onverminderd artikel 9, behoudt AGRIFLIGHT zich het recht voor om, in geval van niet-betaling van de verschuldigde bedragen op de overeengekomen vervaldata, of indien de Klant zijn verplichtingen uit hoofde van dit Contract niet nakomt, de levering van de Diensten op te schorten en de volledige bedragen verschuldigd in overeenstemming met de Bestelling vóór hervatting van de Diensten.

Bij flagrante schending van dit Contract door de Klant kan AGRIFLIGHT het Contract eveneens beëindigen overeenkomstig artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 13. Vertrouwelijkheid

Bij de uitvoering van deze Overeenkomst kan elke Partij toegang hebben tot Vertrouwelijke Informatie over de andere Partij.

In een dergelijk geval zal elke Partij:

- zorgt er met de grootste zorg en discretie voor dat de openbaarmaking, publicatie of overdracht van vertrouwelijke informatie wordt vermeden;
- de Vertrouwelijke Informatie uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze informatie krachtens dit Contract openbaar is gemaakt;
- bewaart de vertrouwelijkheid van Vertrouwelijke Informatie;
- zorgt ervoor dat de toegang tot Vertrouwelijke Informatie beperkt is tot directeuren, agenten, werknemers en professionele adviseurs die een redelijke behoefte hebben om dergelijke Vertrouwelijke Informatie te kennen en die gebonden zijn door een schriftelijke geheimhoudingsplicht die op zijn minst vergelijkbaar is met de verplichtingen die in deze Overeenkomst zijn opgenomen voordat zij toegang hebben tot vertrouwelijke informatie
- is verantwoordelijk voor elke schending van deze vertrouwelijkheidsverplichting door haar directeuren, agenten, werknemers, professionele adviseurs of onderaannemers.

De geheimhoudingsplicht is niet van toepassing op Vertrouwelijke Informatie die:

- beschikbaar is of wordt voor het publiek zonder enig handelen of nalaten van de ontvangende Partij (of enige andere persoon voor wie de ontvangende Partij op grond van dit artikel verantwoordelijk is);
- vóór de openbaarmaking ervan wettig in het bezit was van de ontvangende Partij en die niet direct of indirect door de ontvangende Partij via de andere Partij is verkregen;
- op rechtmatige wijze aan de Ontvangende Partij wordt bekendgemaakt door een derde die niet gebonden is aan een openbaarmakingsverbod;
- onafhankelijk wordt ontwikkeld door de ontvangende Partij, zonder enige exploitatie van de Vertrouwelijke Informatie die bij de uitvoering van dit Contract wordt bekendgemaakt;

In geval van openbaarmaking van Vertrouwelijke Informatie neemt de ontvangende Partij de nodige maatregelen om de gevolgen van een dergelijke openbaarmaking te beperken en stelt zij de andere Partij onmiddellijk op de hoogte, met vermelding van de maatregelen die zijn genomen om de andere Partij in staat te stellen alle noodzakelijke maatregelen te nemen om haar belangen te vrijwaren.

Bij beëindiging van deze Overeenkomst zal de ontvangende Partij alle Vertrouwelijke Informatie die zij op dat moment in haar bezit heeft, onmiddellijk vernietigen of teruggeven aan de andere Partij.

De verplichting tot vertrouwelijkheid blijft bestaan ​​gedurende de looptijd van het Contract en daarna, zolang de Vertrouwelijke Informatie zich niet in het publieke domein bevindt.

Artikel 14. Bescherming van persoonsgegevens

In het kader van de uitvoering van het Contract worden persoonlijke gegevens met betrekking tot de Klant (contactgegevens en facturatiegegevens) door AGRIFLIGHT verwerkt in overeenstemming met Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (AVG) en de Belgische wetgeving die van toepassing is op gegevensbescherming .

Agriflight verwerkt uw contactgegevens (naam, voornaam, adres of maatschappelijke zetel, e-mailadres, telefoonnummer, BTW-nummer) en uw factuurgegevens (IBAN-rekeningnummer) evenals alle andere persoonsgegevens die u aan haar meedeelt en die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Diensten.
Agriflight verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:
- Uitvoering van de contractuele overeenkomst en precontractuele verplichtingen van Agriflight
o Het aanvragen van een offerte of informatie over de activiteiten en diensten van Agriflight;
o Klantenbeheer;
o Uitvoering van de Overeenkomst en Diensten;
o Facturatie en incasso van facturen;
o Mogelijke rechtszaken

- Naleving door Agriflight van haar wettelijke verplichtingen;
o Naleving van boekhoudkundige en fiscale verplichtingen;
o Elke andere wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel waaraan Agriflight onderworpen kan zijn

- Informatie met betrekking tot de activiteiten en diensten die op Agriflight worden aangeboden, op basis van haar gerechtvaardigd belang.
Uw gegevens worden verwerkt gedurende de gehele duur van de contractuele relatie en worden tien (10) jaar bewaard. Belasting- en boekhoudgegevens worden gedurende een periode van zeven (7) volledige boekjaren bewaard.
AGRIFLIGHT geeft uw gegevens niet door aan derden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, met uitzondering van gegevens die in het kader van het Contract aan de volgende derden kunnen worden meegedeeld:
- aan de belasting- en sociale administraties, aan het sociaal secretariaat;
- aan de accountant;
- naar het postkantoor of een soortgelijk bedrijf dat verantwoordelijk is voor de distributie van brieven of pakketten;
- aan onderaannemers of partners van AGRIFLIGHT, indien dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Diensten;
- aan AGRIFLIGHT-prospects als onderdeel van haar commerciële communicatie ter illustratie van projecten uit het verleden (alleen naam van de klant);
- aan een raadsman of een deurwaarder.
De gegevens worden uitsluitend opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Unie bevinden of bij een dienstverlener die een passend niveau van gegevensbescherming garandeert.
De Klant kan, op schriftelijk verzoek en met bewijs van identiteit, de onderstaande rechten uitoefenen:
o Recht op toegang en rectificatie van gegevens;
o Recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van legitiem belang;
o Recht om toestemming voor verwerking op deze basis in te trekken (zonder eerdere verwerking in twijfel te trekken);
o Recht op het wissen van gegevens of beperking van de verwerking binnen de grenzen van de artikelen 17 en 18 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
o Recht op gegevensportabiliteit om uw gegevens in een gestructureerd formaat te ontvangen en naar een andere gegevensbeheerder te verzenden.
De Klant kan zijn rechten uitoefenen door rechtstreeks naar AGRIFLIGHT te schrijven, die alles in het werk zal stellen om zo snel mogelijk op het verzoek te reageren.
De Klant kan ook contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres: 1000 Brussel, Drukpersstraat, 35 (Tel. + 32 2 213 85 40 - Fax + 32 2 213 85 65 – contact@apd-gba.be).

Artikel 15. Communicatie

Elke mededeling/kennisgeving/informatie/vooraankondiging in het kader van de uitvoering van dit Contract moet per post of per e-mail worden gedaan, voor AGRIFLIGHT op de adressen vermeld in deze Algemene Voorwaarden en in de Bestelling en, voor de Klant, aan de contactpersoon gegevens vermeld op de offerte of meegedeeld aan AGRIFLIGHT bij het plaatsen van de Bestelling.

In geval van wijziging van de contactgegevens zal elke Partij haar nieuwe contactgegevens onverwijld aan de andere Partij meedelen.

Artikel 16. Duur en einde van het Contract

Het Contract treedt in werking op de datum van ondertekening of bevestiging door de Klant van de Bestelling. Het eindigt op de datum voorzien in de Bestelling of vanaf de uitvoering van alle Diensten en de volledige betaling van de prijs overeengekomen in de Bestelling.

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald in de Bestelling, kan de Klant de uitvoering van de Diensten beëindigen vóór de volledige levering ervan, tegen betaling aan AGRIFLIGHT van een vergoeding voor vroegtijdige beëindiging, die op de volgende basis zal worden berekend:

- De schadevergoeding zal gelijk zijn aan 30% van de prijs bepaald in de Order indien de uitvoering van de Diensten nog niet is aangevangen op het moment van beëindiging;
- De vergoeding zal gelijk zijn aan 50% van de prijs bepaald in de Order indien de beëindiging plaatsvindt wanneer minder dan de helft van de Diensten is uitgevoerd in overeenstemming met wat in de Order is gedefinieerd;
- De vergoeding zal gelijk zijn aan 100% van de prijs bepaald in de Order indien de beëindiging plaatsvindt wanneer de helft of meer van de Diensten zijn uitgevoerd in overeenstemming met wat in de Order is gedefinieerd.

Elke Partij heeft het recht, onverminderd haar andere rechten of rechtsmiddelen, om deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat juridische stappen nodig zijn, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij in het geval dat laatstgenoemde:

- insolvent wordt, faillissement aanvraagt ​​of failliet wordt verklaard, of onderworpen wordt aan een gerechtelijke liquidatieprocedure;

Onverminderd de eventuele schadevergoeding die kan worden gevorderd voor schade als gevolg van dergelijke overtredingen, kan AGRIFLIGHT, eenzijdig en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaand juridisch verhaal,
- de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten indien de Klant een factuur niet op tijd betaalt;
- de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten indien de Klant niet de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke ondersteuning of medewerking verleent;
- het Contract beëindigen indien de Klant één van zijn verplichtingen schendt en deze schending niet verhelpt binnen de 20 Werkdagen volgend op de schriftelijke kennisgeving verzonden door AGRIFLIGHT waarin hem hierom wordt verzocht.

Niettegenstaande de beëindiging van de Overeenkomst blijven de bepalingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten, vertrouwelijkheid en aansprakelijkheid van kracht.


Artikel 17. Diverse bepalingen

17.1. Gehele overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden, evenals de Order en alle daarin genoemde bijlagen, indien van toepassing, vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen Partijen en vervangen elke overeenkomst, mededeling, aanbod, voorstel of correspondentie, mondeling of schriftelijk, eerder uitgewisseld of gesloten tussen Partijen en met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst.

17.2. Vrijstelling

Het feit dat een Partij uitdrukkelijk of impliciet afstand doet van de schending van een voorwaarde, verplichting of clausule van dit Contract, kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van enige daaropvolgende of voortdurende schending van deze voorwaarde, verplichting of clausule van het Contract van dezelfde of een andere partij. natuur.

Elke afstandsverklaring, toestemming of goedkeuring van welke aard dan ook met betrekking tot een schending, schending, defect, bepaling of voorwaarde van het Contract moet schriftelijk gebeuren en is strikt beperkt tot het onderwerp van dit schrijven.

17.3. Scheidbaarheid, ongeldigheid of nietigheid van een beding

De bepalingen van dit Contract die een wettelijke of reglementaire bepaling van openbare orde of dwingend recht schenden, worden als ongeschreven beschouwd, zonder dat deze nietigheid de geldigheid van het Contract als geheel aantast.

In dit geval verbinden de partijen zich ertoe deze ongeldige bepaling te vervangen door een bepaling met een gelijkwaardig economisch effect of, op zijn minst, die het effect van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

17.4. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit Contract, met inbegrip van de Bestelling (en de eventuele bijlagen indien van toepassing), wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

In voorkomend geval zullen alle geschillen die voortvloeien uit dit Contract of er verband mee houden, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Namen (België).

IV. Bepalingen specifiek voor bepaalde Diensten

De bepalingen van dit artikel worden toegevoegd aan die van de voorgaande artikelen wanneer hieronder naar de betreffende Diensten wordt verwezen. In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene bepalingen van de voorgaande paragrafen en de specifieke bepalingen hieronder uiteengezet, prevaleren de specifieke bepalingen.

Artikel 18. Verhuur van materiaal

18.1. Gebruiksrecht

Op voorwaarde van volledige en tijdige betaling van de prijs zoals bepaald in de Bestelling, verleent AGRIFLIGHT de Klant een beperkt, niet-exclusief, persoonlijk en niet-overdraagbaar recht om de Apparatuur te gebruiken voor de duur van het Contract en binnen de grenzen bepaald door deze Overeenkomst. .

18.2. Huurgarantie

De Klant stort het bedrag van de huurwaarborg vermeld in de Bestelling op de bankrekening van AGRIFLIGHT zoals vermeld in de Bestelling.

Voordat de levering van het Materieel plaatsvindt, bezorgt de Klant AGRIFLIGHT een bewijs van betaling van de huurgarantie.

De huurgarantie wordt aan de Klant terugbetaald zodra AGRIFLIGHT de ontvangst van het Materieel aan het einde van de Overeenkomst bevestigt, op voorwaarde dat de Klant aan al zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst heeft voldaan.

In het geval dat de Klant niet aan al zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst heeft voldaan, brengt AGRIFLIGHT de aan AGRIFLIGHT verschuldigde bedragen in mindering op de huurgarantie als vergoeding voor alle schade die voortvloeit uit een dergelijke schending van de Overeenkomst.

18.3. Levering

AGRIFLIGHT levert de Apparatuur aan de Klant op de leveringslocatie en leveringsdatum vermeld in de Bestelling.

De in de Bestelling vermelde leveringsdatum is slechts indicatief en geeft geen aanleiding tot enige schadevergoeding bij laattijdige levering.

Bij levering ondertekent de Klant een leveringsbon waaruit blijkt dat het Materiaal is ontvangen.

18.4. Eigendom en risico-overdracht

Het Materiaal is en blijft eigendom van AGRIFLIGHT.

Er wordt geen enkel recht, titel of belang, anders dan het recht om het Materiaal te gebruiken in overeenstemming met het gebruik beschreven in de Bestelling, overgedragen aan de Klant.

De overdracht van risico's op het Materieel vindt plaats op het moment van daadwerkelijke levering van het Materieel op de plaats van levering zoals gedefinieerd in de Order.

Vanaf de datum van levering en voor de gehele duur van dit Contract is de Klant als enige verantwoordelijk voor elk risico van schade, verlies, diefstal, gedeeltelijke of totale vernietiging van de Apparatuur, zelfs als de schade aan de Apparatuur veroorzaakt wordt door een gebeurtenis van overmacht.

De Klant beschermt en verdedigt, op eigen kosten, het eigendomsrecht van AGRIFLIGHT op het Materiaal en verzet zich tegen elke gerechtelijke procedure en/of aanklacht, met inbegrip van maar niet beperkt tot pandrechten, inbeslagnemingen, heffingen en executies. In geval van een klacht van een derde over het Materieel, brengt de Klant AGRIFLIGHT onmiddellijk schriftelijk op de hoogte. De Klant vrijwaart AGRIFLIGHT voor alle schade veroorzaakt door het nalaten van de Klant.

AGRIFLIGHT heeft het recht om, na redelijke voorafgaande kennisgeving en tijdens normale werkuren, toegang te krijgen tot de gebouwen waar de Apparatuur is opgeslagen en/of gebruikt om het bestaan ​​ervan, de staat ervan en het juiste gebruik ervan vast te stellen.


18.5. Voorwaarden voor gebruik en opslag van het Materiaal

De Klant moet ervoor zorgen dat het gebruik van de Apparatuur in overeenstemming is met de specificaties van de Apparatuur, de technische vereisten en de goede praktijken zoals beschreven in de door AGRIFLIGHT verstrekte Documentatie. Hij verbindt zich ertoe het Materiaal met de grootste zorg te gebruiken.

De Klant verbindt zich ertoe alle wet- en regelgeving na te leven die van toepassing is in het land waar de Klant gevestigd is en die het gebruik, de bediening en het bezit van de Apparatuur regelt.

Het is de Klant niet toegestaan ​​het Materiaal aan een derde ter beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AGRIFLIGHT.

De Klant is niet bevoegd de Apparatuur te verpanden of de eigendom tot zekerheid aan een derde over te dragen.

Gedurende de looptijd van het Contract draagt ​​de Klant alle uitgaven en kosten die voortvloeien uit het bezit of gebruik van de Apparatuur, zoals belastingen, administratieve vergunningen en verplichte controle- en beveiligingsmaatregelen.

De Klant informeert AGRIFLIGHT over de plaats waar het Materieel wordt opgeslagen en gebruikt. De Klant is verantwoordelijk voor eventuele schade aan het Materieel veroorzaakt door het transport ervan in geval van wijziging van de gebruiksplaats en/of opslag van het Materieel door de Klant.

De Klant is verantwoordelijk voor alle schade veroorzaakt door het gebruik van de Apparatuur in strijd met dit artikel, inclusief schade veroorzaakt aan de Apparatuur zelf.
 
De Klant onderhoudt de Apparatuur regelmatig in overeenstemming met wat is voorzien in de Documentatie. De Klant heeft de plicht om AGRIFLIGHT te melden en een beroep te doen op elke interventie die nodig is vanwege slijtage of beschadiging van het Materieel.

18.6. Hardwareklacht

In afwijking van artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden moet elke klacht over het Materieel AGRIFLIGHT schriftelijk bereiken binnen twee (2) Werkdagen na de levering van het Materieel of het ontstaan ​​van het probleem.

AGRIFLIGHT verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om het probleem aan het Materieel op te lossen en, indien nodig, te vervangen.

18.7. Verantwoordelijkheid

Onverminderd artikel 9 is de Klant vanaf de datum van levering van het Apparatuur als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan derden veroorzaakt door het gebruik van het Apparatuur.

18.8. Verzekering

Voor de gehele duur van dit Contract en tot de teruggave van het Materieel aan AGRIFLIGHT op het einde van het Contract, verbindt de Klant zich ertoe om op eigen kosten een verzekering af te sluiten die zijn burgerlijke aansprakelijkheid dekt voor het gebruik van het Materieel en voor eventuele schade veroorzaakt aan de Apparatuur, tenminste in geval van vandalisme, diefstal, natuurrampen, overmacht en slecht weer.

De Klant verbindt zich er tevens toe een verzekering af te sluiten die de schade dekt die door het Materieel aan derden wordt toegebracht.

De Klant verstrekt op eerste verzoek van AGRIFLIGHT een bewijs van dekking door een dergelijke verzekering.

18.9. Teruggave van materiaal

Aan het einde van het Contract stuurt de Klant onmiddellijk, op eigen kosten, het volledige Uitrusting terug naar het in de Bestelling vermelde retouradres, in goede werkende en onderhouden staat, in overeenstemming met de door AGRIFLIGHT verstrekte Documentatie.

In geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, aanvraag tot surséance van betaling of liquidatieprocedure van de Klant, zal AGRIFLIGHT bevoegd zijn om het Materieel onverwijld terug te halen op de plaats waar het door de Klant opgeslagen is.

bottom of page